Biuletyn Informacji Publicznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) oraz par. 11 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych (stanowiącego załącznk do Uchwały nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie uchwałą nr 22/X/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. ustanowiła pełnomocników do reprezentowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie wobec organów władzy, organów administracji publicznej, organów samorządów zawodowych, krajowych i zagranicznych instytucji, osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz do podpisywania dokumentów, w osobach:

1. Przemysław Mijal- Dziekan

2. Anna Biel- Wicedziekan

3. Adam Jędrzejewski- Skarbnik

4. Piotr Sydor- Sekretarz

5. Albert Kuźmiński- Członek Prezydium

6. Elżbieta Dąbrowska- Członek Prezydium

Do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady, w tym Dziekana lub Wicedziekana.