Biuletyn Informacji Publicznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

      Co to jest?
ORGANIZACJA

Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych. Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności:

  1. reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych,

  2. doskonalenie zawodowe radców prawnych,

  3. nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,

  4. występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Działalność samorządu jest finansowana:

  1. ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych,

  2. z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz darowizn i spadków.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2580
Wprowadzony przez: Dorota Szyjanowska
Data opublikowania: 2011-10-18 12:23:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-10-18 12:29:11 Dorota Szyjanowska
Publikacja artykułu